'J'

Major David F. Johnson, USAF, Retired

108 Gatewood Avenue

Crewe, VA 23930

E-mail jjusaf@hotmail.com or jjusaf@sosredpants.org

Phone 434-292-9663